วันที่ 10  สิงหาคม  2563  คุณจิราพร นาดี,คุณสายม่าน กลอนดอน ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพยาบาลชุมชน นครราชสีมา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน รพ.มหาราชนครราชสีมา 

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว