พิมพ์
หมวด: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 289

วันที่ 10  สิงหาคม  2563  คุณจิราพร นาดี,คุณสายม่าน กลอนดอน ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพยาบาลชุมชน นครราชสีมา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน รพ.มหาราชนครราชสีมา